Ekonas Egne Billeder (2)

Hvornår skal lejen betales?

Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned.

Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned. Sidste rettidige betalingsdag er dog 3. hverdag efter forfaldsdagen. Såfremt forfaldsdagen eller den 3. hverdag er en lørdag, udskydes forfaldsdagen/sidste rettidige betalingsdag til den følgende hverdag.

Betaling af leje er pligtig pengeydelse i henhold til Lejeloven. Betales lejen, aconto varme (og eventuelt aconto vand og el) eller anden pligtig pengeydelse for sent eller slet ikke, kan udlejer pålægge dig et påkravsgebyr. Gebyret er et fast beløb og er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

At leje, aconto varme (og eventuelt aconto vand og el), påkravsgebyr m.v. er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen, såfremt du ikke betaler disse beløb inden en vis tidsfrist.

Betalingsmåder

Da vores administration er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger m.v., opfordres du til at tilmelde dig Betalingsservice, så lejen betales automatisk og rettidigt hver måned.

Tilmelding kan ske via netbank eller ved direkte henvendelse til dit pengeinstitut. Oplysningerne til brug for tilmelding fremgår af de girokort du får sendt (huslejeopkrævningen).

Du kan dog altid lovlig indbetale huslejen til en af os anvist bankkonto. Kontonummeret kan fremgå af lejekontrakten, men du skal være opmærksom på, at denne oplysning kan være forældet, hvorfor du altid bør kontrollere rigtigheden heraf forinden indbetaling.