Ekonas Egne Billeder (2)

Hvorfor må der ikke stå ting på trappen / reposen?

Bygningsreglementet har fastsat nogle funktionskrav til adgangsforholdene i bygninger.

Som udgangspunkt må der ikke forefindes oplag med væsentlig brandbelastning i en trappeopgang. Henstilles der effekter uden væsentlig brandbelastning i trapperummet, må de ikke kunne genere gangarealet. Trapper i etageboligbebyggelse skal have en fri bredde på min.1,0 m.

Trapper i en etageejendom skal normalt sikre gode adgangs-og flugtvej-forhold for bygningens brugere. For at sikre dette, er der nogle formelle krav i Bygningslovgivningen der skal overholdes. Flugtveje skal udformes på overskuelig måde som gange og trapper, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Flugtveje må ikke indrettes til andre formål end trafik. Gange kan dog indrettes til formål, som ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer gangenes funktion som flugtveje.

Som udgangspunkt må der ikke forefindes oplag med væsentlig brandbelastning i en trappeopgang. Henstilles der effekter uden væsentlig brandbelastning i trapperummet, må de ikke kunne genere gangarealet. Trapper i etageboligbebyggelse skal have en fri bredde på min.1,0 m.

Ansvaret for henstilling af ulovlige effekter i trapperummet påhviler i første omgang den der har gjort det, men ejendommens ejer/administrator har pligt til at påtale ulovlige forhold og holde ejendommen i forsvarlig og sikker stand.

Såfremt ejer/administrator ikke sikrer at ejendommen holdes i forsvarlig og sikker stand, kan kommunens bygningsmyndighed påbyde ejer/administrator at sikre dette.

 

dækker over, om der er materiale, som kan sprede en eventuel brand. Eksempelvis er et gangareal med sofaer, hynder, tæpper og lange flagrende gardiner betydeligt mere brandbelastet end en tom gang. Særligt flugtveje skal holdes fri, for at undgå en veritabel brandfælde uden udgang.


Ordensforskrifter m.m.

§ 9."Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand."